เงื่อนไขการยกเลิก/คืน รายการสินค้า และคืนเงิน – Healthi

Healthi สำหรับกรณีของการคืนสินค้าและการคืนเงิน สามารถทำได้ตามรายละเอียด ดังนี้

1.ยกเลิกรายการสินค้า และคืนเงิน

1.1) ติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าที่ 097-015-6628 หรือ healthi.asia@gmail.com

 1. ระบุหมายเลขคำสั่งซื้อ
 2. แจ้งเหตุผลที่ต้องการยกเลิก
 3. ระบุจำนวนเงิน

1.2) บริษัทดำเนินการคืนเงิน ภายใน 15 วัน* (ไม่รวมการดำเนินการของธนาคาร) * นับจากวันที่ได้รับการติดต่อจากลูกค้า

1.3) เงื่อนไขการยกเลิกสินค้า

 1. กรณีลูกค้ามีความประสงค์แจ้งยกเลิกรายการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถแลกเปลี่ยนรหัสส่วนลดเป็นเงินสดได้
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการ เปลี่ยนสินค้า หากมีรุ่น หรือราคาใกล้เคียงกัน เว้นแต่ลูกค้าจะยินยอม

2.การคืนสินค้า และคืนเงิน

• คุณสามารถคืนสินค้าได้อย่างไร ?

ก่อนคืนสินค้า กรุณาตรวจสอบ ….

2.1) นโยบายบริษัทฯ

บริษัทฯ ยินดีคืนเงินค่าจัดส่ง รวมทั้งค่าบริการ EMS ผ่านทางไปรษณีย์ไทย และโปรดเก็บใบเสร็จรับเงินค่าบริการไว้ (โดยไม่รวมค่าพัสดุ) ในกรณีที่ลูกค้าเลือกการบริการคืนสินค้าแบบด่วน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้ารับผิดชอบค่าจัดส่ง *

ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้ามากกว่า1 รายการ และมีความประสงค์จะคืนสินค้าบางส่วนในคำสั่งซื้อนั้นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าจัดส่งให้กับทางลูกค้า

 • สินค้าไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ อันเนื่องจากความผิดพลาดระหว่างกระบวนการจัดส่งสินค้า เช่น ชำรุด, แตกหัก, ฯลฯ รวมถึงสินค้าที่ผิดจากรายละเอียดที่ลูกค้าได้ยืนยันการสั่งซื้อ
 • สินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถดำเนินการคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่แจ้งยกเลิกรายการสินค้า โดยยึดตามนโยบายการ คืนสินค้าของทางบริษัทฯ

2.2) เงื่อนไขการคืนสินค้า

คุณสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการคืนสินค้าได้ตามตารางด้านล่างนี้

รายละเอียด
ระยะเวลาที่สามารถคืนสินค้าได้ 7 วัน *
เปลี่ยนใจ/ไม่ต้องการ ได้ **
รับรองการคืนเงิน ได้
การรับรองการบริการผู้ขาย ได้

ลูกค้าสามารถทำการคืนสินค้ากลับมายังบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับจากวันที่ ลูกค้าแจ้งยกเลิกรายการสินค้า
*รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

**สินค้าบางรายการไม่สามารถคืนโดยสาเหตุ เปลี่ยนใจ/ไม่ต้องการ คุณสามารถดูรายชื่อสินค้าได้ด้านล่าง ภายใต้หัวข้อสินค้าที่ได้รับการยกเว้นจากการรับคืนด้วยสาเหตุเปลี่ยนเปลี่ยนใจหรือไม่ต้องการ

✓= รับคืนได้

สาเหตุของการคืนสินค้า เงื่อนไขสินค้าที่ลูกค้าสามารถส่งคืนได้
สภาพใหม่ สินค้ายังไม่ถูกเปิด/ฉีก/
แกะกล่องบรรจุภัณฑ์
สินค้าครบ (สินค้าแถม,
อุปกรณ์เสริม,กล่องบรรจุสินค้า)
ไม่ได้รับความเสียหาย (สินค้าและกล่องบรรจุสินค้า) ป้ายและตราสินค้า
สินค้ามีตำหนิ
สินค้าใช้งานไม่ได้
สินค้าผิดขนาด
ไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้
ได้รับสินค้าผิด
ได้รับสินค้าไม่ครบ
เปลี่ยนใจ
สินค้าถูกใช้งานมาแล้ว
สินค้าหมดอายุ

ตัวอย่าง:  คุณไม่สามารถคืนสินค้าเนื่องมาจากสาเหตุของการเปลี่ยนใจได้ถ้าบรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหาย มีสติกเกอร์ ขนส่งคืนติดอยู่บนกล่องบรรจุภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ได้รับการเปิดออกมา

 

ขั้นตอนการคืนสินค้า

1. ติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าที่ 097-015-6628 หรือ healthi.asia@gmail.com

 • ระบุหมายเลขคำสั่งซื้อ
 • แจ้งเหตุผลที่ต้องการคืนสินค้า
 • ระบุจำนวนสินค้า
 • ระบุจำนวนเงิน

2. ช่องทางการคืนสินค้า

 • ไปรษณีย์ไทย
 • บริการคืนสินค้าแบบด่วน (มีค่าใช้จ่าย)

3.วิธีการคืนเงินค่าสินค้า

บริษัทฯ ขอแจ้งนโยบายการคืนเงิน เพื่อเป็นการตกลง และสร้างความเข้าใจในการใช้บริการ ดังนี้

ระยะเวลาการคืนเงิน ค่าสินค้า มีรายละเอียด ดังนี้

3.1 บัตรเครดิต/บัตรเดบิต – บริษัทจะดำเนินการคืนเงินผ่านบัตรเครดิต / บัตรเดบิต ใช้ระยะเวลาประมาณ 15 วัน (ไม่รวมการดำเนินการของธนาคาร) โดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center

3.2   บริษัทจะดำเนินการคืนเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center
เอกสารที่ใช้

 • สำเนาหน้าสมุดบัญชี
 • ใบเสร็จรับเงินจากไปรษณีย์ไทย

หมายเหตุ: กรณี ชื่อผู้สั่งซื้อ ไม่ตรงกับผู้รับเงิน ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้สั่งซื้อสินค้า พร้อมลงลายมือชื่อ ยินยอมให้คืนเงินต่างบัญชี
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้รับเงิน
 • หนังสือมอบอำนาจ

ทั้งนี้ ธนาคารที่คุณสามารถแจ้งการคืนเงินได้มีดังนี้

 • ธนาคารกสิกรไทย (เฉพาะสาขาในกรุงเทพฯ เท่านั้น)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะสาขาในกรุงเทพฯ เท่านั้น)